• czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
piątek, 03 lipca 2020
PODJĘTE UCHWAŁY Z IX SESJI RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
czwartek, 30 czerwca 2011
ImageW dniu 22 czerwca 2011 r. odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice  na której podjęto następujące uchwały :
1. Uchwałę Nr IX/34/2011 w sprawie stwierdzenia konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie  planu miejscowego dla fragmentu terenu górniczego „Głogów Głęboki Przemysłowy” położonego w gminie Żukowice.2. Uchwałę  Nr IX/35/2011  w sprawie stwierdzenia konieczności dokonania zmian przedstawionym w  do uchwalenia projekcie  planu miejscowego dla instalacji hydrotransportu w gminie Żukowice.
3. Uchwałę Nr IX/36/2011 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty za posiadanie psa - od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Żukowice oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
4. Uchwałę Nr IX/37/2011  w sprawie  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Dobrzejowice w gminie Żukowice.
5. Uchwałę Nr IX/38/2011  w   sprawie    przystąpienia   do  zmiany    studium    uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla   gminy Żukowice.
6. Uchwałę Nr IX/39/2011  w sprawie   rozpatrzenia i zatwierdzenia   sprawozdania finansowego  Gminy Żukowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za   2010 rok .
7. Uchwałę Nr IX/40/2011  w sprawie  absolutorium dla  Wójta Gminy Żukowice. 
 8. Uchwałę Nr IX/41/2011 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice  na  2010 r.
 9. Uchwałę Nr IX/42/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Żukowice .
 10. Uchwałę Nr IX/43/2011 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie  uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski
 11. Uchwałę Nr IX/44/2011  w  sprawie zbycia  nieruchomości  położonej w obrębie geodezyjnym Nielubia  w granicach działki Nr 74/2.
 12. Uchwałę Nr IX/45/2011   w   sprawie   zbycia nieruchomości  położnej w obrębie geodezyjnym Zabłocie w granicach działki Nr 159.
 13. Uchwałę Nr IX/46/2011 w w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w formie służebności przesyłu dla działek gminnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. budowa linii kablowej (podziemnej) 20kV dla poprawy bezpieczeństwa użytkowania stacji 220/110 kV Żukowice.
14.  Uchwałę Nr IX/47/2011 w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Żukowice z siedzibą w Nielubi.
15 . Uchwałę Nr IX/48/2011  w sprawie   powołania komisji  Statutowej Rady Gminy Żukowice.
16 . Uchwałę Nr IX/49/2011  w sprawie  powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 
 
Top! Do góry